Thông báo về việc thí điểm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ
Thông báo về việc thí điểm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị định số: 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số: 100/KH-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của UBND thành phố Cần Thơ về công tác cải cách hành chính năm 2013 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Sở Nội vụ;

Sở Nội vụ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị kể từ ngày 01/11/2013, tại Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ áp dụng thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 08 thủ tục hành chính sau đây:

1. Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện

2. Phê duyệt Điều lệ Hội

3. Điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức phối hợp liên ngành

4. Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành

5. Cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức hội

6. Nâng lương thường xuyên hằng năm CBCCVC ngạch chuyên viên chính và tương đương

7. Bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính

8. Giải quyết nghỉ việc CBCCVC

Trang web truy cập thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: http://1cua.sonoivu.cantho.gov.vn
Sở Nội vụ xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan được biết để liên hệ giao dịch./.

CCHC